SATS Aalborg - satsaalborg@gmail.com

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS) Aalborg.

§ 2 Hjemsted

Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet i Aalborg.

§ 3 Kontingent

Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for det indeværende semester har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse.

§ 5 Arbejdsområder

Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag. Bestyrelsesmøder arrangeres som det findes passende for bestyrelsen fra gang til gang. (Der afholdes månedlige møder såfremt andet ikke er annonceret). Møder og arrangementer annonceres offentligt på de for tiden brugte medier.

§ 6 Medlemmer
Stk. 1: Som medlemmer optages medicinstuderende primært ved Aalborg Universitet. Kun medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder. Medlemmer af SATS har adgang til SATS Aalborgs møder og arrangementer.
Stk. 2: Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Ingen af foreningens medlemmer har nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7 Bestyrelsen

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og op til 15 medlemmer, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
Blandt bestyrelsens medlemmer fordeles posterne:
– Formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens aktiviteter.
– Næstformand, der koordinerer bestyrelsens arbejde og supplerer formanden.
– Kasserer, der varetager foreningens økonomi.
– Sekretær, der har ansvaret for referering af møder.
Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen mellem møderne efter retningslinjer udstukket på disse. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil.

Stk.2. Der vælges på generalforsamlingen en revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen, for et år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal på månedsmøderne opdatere de fremmødte om eventuelle beslutninger der er taget siden sidste månedsmøde. Aftaler med eksterne samarbejdspartnere og med karakter af væsentlig betydning, herunder økonomisk og fremtidig, for foreningen skal fremlægges for bestyrelsen og fremmødte medlemmer, inden der laves endelig aftale. Kassereren skal opdatere om økonomiske beslutninger der er taget siden sidste månedsmøde.

Stk.4. For at opstille til bestyrelsen, skal man være til stede ved generalforsamling eller have afleveret skriftlig fuldmagt vedrørende opstilling.

Stk. 5. Til bestyrelsesmøder har kun bestyrelsesmedlemmer stemmeret

Stk. 6. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§ 8 Udvalg

Foreningen kan løbende nedsætte udvalg, f.eks.:

Økonomi/PR-udvalg, der administrerer medlemsregister, kontingent, sponsoraftaler, aflønning af foredragsholdere og tegner foreningens profil udadtil i samarbejde med bestyrelsen.

Aktivitetsudvalg, der med forskellig besætning sørger for afholdelse af foredrag og kurser. Flere arbejdsgrupper kan fungere samtidigt under dette udvalg, hvilket ofte vil være tilfældet.

Social udvalg, der har ansvaret for foreningens sociale aktiviteter.

Internationalt udvalg, der har ansvaret for at opretholde kontakten med udenlandske samarbejdspartnere vedrørende udveksling og invitation af studerende samt foredragsholdere, for at styrke samarbejdet. Udvalget har også til opgave at arbejde fremadrettet på at få nye internationale aftaler til foreningen.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk.1. I hvert års november måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker offentligt på de for tiden brugte medier med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

0. Registrering af fremmødte

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Beretning fra nedsatte udvalg

5. Forelæggelse af regnskab

6. Fastlæggelse af næste års kontingent

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af bestyrelse

9. Eventuelt

Forslagsret har samtlige medlemmer.

Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst 3 medlemmer forlanger det, eller hvis dirigenten ønsker det.

Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.

Stk.4. Vedtægtsændringer efter generalforsamling skal kunne findes opdateret i pdf-format på hjemmesiden, signeret af samtlige tiltrådte bestyrelsesmedlemmer, senest 1 måned efter generalforsamling. En udprintet version skal opbevares hos kasséreren.

Stk.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10 Økonomi og regnskab
Stk.1. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Stk.2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. Regnskabet gennemgås af den på generalforsamling valgte revisor, der med sin underskrift påtegner regnskabet.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis ⅓ eller mindst 20 medlemmer i SATS Aalborg fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

§ 12 Foreningens opløsning

Stk.1. Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk.2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger.

Vedtægterne er vedtaget på SATS Aalborgs stiftende generalforsamling den 16. november 2016.

Revideret ved:
– Ordinær generalforsamling d. 7 oktober 2019

– Ordinær generalforsamling d. 27 oktober 2021

Vedtægter underskrevet 2022